ตารางทำงาน 1/59

วิชาตารางทำงาน ภาคเรียนที่ 1/59

1. เข้าห้องส่งงาน  ม. 4/2    Code  ที่ใช้สมัคร   ne5jxn  

2. ข้าห้องส่งงาน  ม. 4/3    Code  ที่ใช้สมัคร   tgwefx

3. เข้าห้องส่งงาน ม. 4/4   Code ที่ใช้สมัคร   khwx3w

 

. สร้าง สเปรตชีต แนะนำตัวเอง และตกแต่งให้สวยงาม แล้วเพิ่มหน้า เปลี่ยนชื่อ หน้า1 เป็น ชื่อสมาชิกคนที่ 1 หน้า 2 เปลี่ยนเป็น ชื่อสมาชิกคนที่ 2  (งานกลุ่ม) 

. ให้นักเรียนออกแบบปฏิทิน เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2559 พร้อมแต่งให้สวยงาม(งานเดี่ยว)

ตัวอย่างงาน  บันทึกไฟล์ พร้อมใส่ชื่อสมาชิกในกลุ่ ม ส่งมาที่  jchuchit@gmail.com  ภายในวันที่  

วิธีทำจาก www.arip.co.th  ตัวอย่างปฏิทิน     วิธีทำปฏิทิน

งานวันที่
6. ใบงาน 11 ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานแล้วไปตอบคำถาม ข้อ 7

7. ตอบคำถาม โดยศึกษาเอกสาร จากข้อ 6 แล้วนำมาตอบคำถาม ในข้อนี้  ให้นักเรียนตอบคำถามรายบุคคล โดยให้ศึกษาเนื้อหาและหาคำตอบจาก  ใบความรู้ 

กลุ่มไหนที่ยังทำปฏิทินไม่เสร็จ ให้ดาวน์โหลดงานจาก E-mail ของตัวเอง มาทำต่อ เสร็จแล้ว
 ให้ส่งไปเก็บไว้ที่ E-mail ของตัวเองเหมือนเดิมคะ

ใบความรู้ การใช้ฟังก์ชั่น

8. การใช้สูตรและฟังก์ชัน ใบงาน เสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ ห้อง ของสมาชิกในกลุ่ม แล้วส่งไฟล์ให้ครูที่ jchuchit@gmail.com  (12/06/56)

             ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก

9. การใช้ฟังก์ชันในการตัดเกรด (ทำรายคน)

 จากข้อ 9 ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานบันทึกไว้ในเครื่อง  แล้วทำใบงานที่ 3.1 และ 3.5

 โดยใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวนในช่องที่กำหนดให้ แล้วบันทึกไฟล์ เก็บไว้ที่ อีเมลล์ของนักเรียน

10. สอบ ใบงาน 3.3 การใช้ฟังก์ชัน 

11. ให้นักเรียนคลิกดาวน์โหลดใบงาน   ทำใบงานที่ 3.6 และ 3.7    ส่งงานที่ทำ ให้ครูที่ jchuchit@gmail.com 

12. ศึกษาวิธีการสร้างแผนภูมิ      สร้างแผนภูมิใบงาน 3.2 และ  3.6   เสร็จแล้วส่งงานให้คุณครูที่ jchuchit@gmail.com

13. ให้นักเรียนสร้างแผนภูมิ จาก ใบงาน  ที่ 1 และใบงานที่ 2 โดยเลือกรูปแบบแผนภูมิเอง

แล้วตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อนักเรียน ภาษาอังกฤษ  แล้วส่งไฟล์ใหครูที่ jchuchit@gmail.com

14. สอบเก็บคะแนน จาก web โรงเรียนบางกะปิ

15. การใช้เทคนิคพิเศษ  งานรายบุคคล ให้เลือกทำ คนละ 1 ใบงาน  ศึกษาวิธีการเพิ่มเติม จาก เวป ครูชาญ   

16 . ให้นักเรียนทำ      ใบงาน     แล้ว ส่งงานที่ jchuchit@gmail.com

บบทดสอบครูพิสมัย

แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1.การสร้างเกมส์จาก โปรแกรมexcel (ข้อมูลจาก โรงเรียนพุทธยาศรม นาสาร)
2. เล่นกับวันใน Excel

3. การใช้ Excel 2010 เบื้องต้น ของ กศน. ภาคกลาง

youtube การสอน excel

1. วีดีโอ สอนการใช้โปรแกรม Excel 2010

2. วีดีโอ สอนการสร้างเกมส์ด้วย Excel

3. การทำแบบทดสอบพร้อมการตรวจคะแนนอัตโนมัติด้วย Excel Online

โฆษณา

19 thoughts on “ตารางทำงาน 1/59

 1. นาย ศุภวิชญ์ เเก้วเเสน 4/3
  นาย คุณานนต์ แซ่พั่ว 4/3
  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
  2.ตอบ โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก
  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ

 2. นาย กฤษณะ เลื่องสุนทร 4/3

  นาย ธนสณฑ์ โพธิ์เพชร 4/3

  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ

  2.ตอบ ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)

  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

 3. น.ส. นริศรา แก้วเหมือน ม.4/3
  น.ส.นันทารัตน์ อ่องผู้ดี ม.4/3

  1. ตอบ โปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
  2. ตอบ ปัจจุบันโปรแกรมตารางทำงาน มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3. ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ

 4. สมาชิกในกลุ่ม 1.นันธณิติ รัตนศรี
  2.สุภาวดี จิรวรพจน์
  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
  2.ตอบ โปรแกรมมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

 5. สมาชิหในกลุ่ม 1.นางสาวนงคราญ นันตา
  2.นางสาวสุมิตตา เรืองทอง

  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

  2.ตอบ โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)

  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

 6. นายวราวุฒิ บริพันธ์
  1.ตอบ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
  2.ตอบ โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ 1. ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ
  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที
  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้
  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 7. นายสิทธิศักดิ์ หอมรัตน์
  นายพฤทธิ์ บุญเกิด
  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
  2.ตอบ โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก
  3.ตอบมีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ

 8. สุนิสา จิตบุญ

  1.ตอบ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ

  2.ตอบ ปัจจุบันโปรแกรมตารางทำงาน มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3. ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ

 9. นายจักรครินทร์ อินทรักษ์
  1.ตอบ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ
  2.ตอบ โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ 1. ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ
  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที
  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้
  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 10. สมาชิก ในกลุม

  1 วัรญญู สุขกิจ
  2เอกลักษณ์ สุวรรณรัตน์
  3สม3สุรศักดิ์ สมศักดิ์

  1. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

  2. ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3. ปัจจุบันโปรแกรมตารางทำงาน มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม

 11. นาย ศักดิ์อนันต์ รอดแก้ว เลขที่ 10 ม.4/4

  1. เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง

  2 . ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)

  3. โปรแกรมตารางทำงานหรือกระดาษคำนวณ(Spreadsheet) ที่มีใช้ในประเทศไทย เริ่มจากโปรแกรม Lotus 1-2-3 ที่ทำงานบน DOS และได้รับการพัฒนาการใช้อย่างต่อเนื่องเป็น Microsoft Excel

 12. นาย กิตติพงษ์ิ ทองรักษ์จันทร์ เลขที่ 16
  นาย วุฒิชัย มูสิเกตุ เลขที่ 11

  1. เป็นโปรแกรมประเภทสเปลดชีตหรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง
  2.เขียนข้อมูลลงไปในสมุดการตีช่องตาราง
  3. โปรเเกรมตารางทำงานหรือกระดาษทำงาน(spreadsheet)ที่มีใช้ในประเทศ
  เริ่มจากโปรเเกรม

 13. น.ส.กรกมล นาคขำ
  น.ส.รุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ึุุุุุึุื่งทิพย์ ขำคล้าย

  1. เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง

  2. โปรแกรมประเภทตารางทำงานมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)

  3. โปรแกรมตารางทำงานหรือกระดาษคำนวณ(Spreadsheet) ที่มีใช้ในประเทศไทย เริ่มจากโปรแกรม Lotus 1-2-3 ที่ทำงานบน DOS และได้รับการพัฒนาการใช้อย่างต่อเนื่องเป็น Microsoft Excel

 14. นางสาว สลีวรรณ เกิดอนุ
  นางสาว ณัฐติมา ลิขิตขอม

  1.เป็นโปรเเกมประเภทสเปลดซีตหรือโปรเเกมตารางทำงาซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง
  2.เขียนข้อมูลลงไปในสมุดการดีช่องตาราง
  3.โปรเเกมตารางทำงานทำงานหรือกระดาษทำงานที่มีใช้ในประเทศ

 15. ศรภํทร บุญเจริญ

  ปิยะ เป้าอินทร์

  ตอบ

  ข้อ1.เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีตหรือโปรแกรมตารางทำงาน
  ซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่างๆสูตรคำนวณลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการ
  เขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

  ข้อ2.โปรแกมธรรมดา Microsoft ไม่สามารถคำนวนได้จึงพัฒนามาเป็นโปรแกม
  Microsoft Excel จึงสามารถคำนวนได้

  ข้อ3.ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร

 16. น.ส.จุฑารัตน์ ศรีล้ำ
  น.ส.อาภาพร ศรีช่วย

  1.เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีตหรือโปรเกรมตารางทำงานซึ่งใช่เก็บข้อมูลต่างๆ
  2.เขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตาราง
  3.โปรแกรมตารางทำงานหรือกระดาษคำนวณ(spreadsheet)ที่มีใช้ในประเทศไทยเริ่มจากโปรแกรม

 17. นางสาวขัตติยา เรืองพยูร
  นางสาวฐาปณี คงสัน
  1.ตอบ โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีตหรือโปรแกรมตารางทำงานชึ่งใ

 18. สมาชิกในกลุ่ม1.ณัฐวุฒิ บัวทอง2.จักรพงศ์ ใจกว้าง
  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
  2.ตอบ โปรแกรมมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

 19. น.ส เมธาวี เบ้าไธสง
  น.ส วิภาพรรณ บุญศรีนุ้ย

  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง

  2.ตอบ ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)

  3.ตอบ โปรแกรมตารางทำงานหรือกระดาษคำนวณ(Spreadsheet) ที่มีใช้ในประเทศไทย เริ่มจากโปรแกรม Lotus 1-2-3 ที่ทำงานบน DOS และได้รับการพัฒนาการใช้อย่างต่อเนื่องเป็น Microsoft Excel

ส่งความเห็นที่ วรัญญู สุขกิจ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s