ลดเวลาเรียน (2/58)

 

หมวด 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กุล่มกิจกรรมที่ 7 พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

  1. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาทักษะชีวิตด้วยทักษะคอมพิวเตอร์

    2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

    3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตด้วยทักษะคอมพิวเตอร์

   4. กิจกรรมการเรียนรู้

  1. ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปลงทะเบียนเรียนด้วยคะ ลงทะเบียนเรียน 2-58

2.  นักเรียนบอกถึงความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

3. นักเรียนศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft  Word , Microsoft PowerPoint

4. นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้ การทำแผ่นพับจากปรแกรม  Microsoft  Word,

ที่มา Nongpatty Naka

4. นักเรียนปฏิบัติงานออกมาเป็นชิ้นงาน  (แผ่นพับ )  

ตัวอย่าง  exam-แผ่นพับ    ไฟล์ต้นฉบับ  exam-แผ่นพับ

วิธีทำแผ่นพับ  ที่มา : http://www.dek-ac.com/knowledge-id119.html

  • นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลจากโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint
  • ที่มา :  Ratchadaporn Ponlun

5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

ศึกษาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ที่มา :  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sasiseesom&month=01-2014&date=10&group=12&gblog=44

– คอมพิวเตอร์

 6. การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตุพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม

1.2 สังเกตผลงานความสำเร็จ ของกิจกรรม exam-แผ่นพับ    ไฟล์ต้นฉบับexam-แผ่นพับ

ส่งงานที่นี่

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

 

 

 

 

 

โฆษณา